امروز شنبه  9 ارديبهشت 1396

.

.

.

.

00:42
00:05 تیزر برنامه ها
00:47
00:02 میان برنامه
00:49
00:30 بازپخش تا پاستور
01:19
00:07 یک لبخند
01:26
00:32 تاریخچه تیم ملی
01:58
00:10 خلوت دل
02:08
00:03 تیزر برنامه ها
02:11
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
03:01
00:30 بازپخش جهان ورزش
03:31
00:10 ایرانشهر
03:41
01:30 تسبیح صبا
05:11
00:39 سفر به اعماق خلیج فارس
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:35 برنامه کودک ونوجوان
06:35
00:04 پیام بازرگانی
06:39
01:35 زنده فرمول یک
08:14
00:03 پیام بازرگانی
08:17
00:30 جهان ورزش
08:47
00:07 فرهنگ ترافیک
08:54
00:03 تیزر برنامه ها
08:57
00:03 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر برنامه ها
09:28
00:05 پیام بازرگانی
09:33
01:00 پرندگان شمال شرق
10:33
01:32 زنده خانواده یک
12:05
00:05 تیزر برنا مه ها
12:10
00:05 پیام بازرگانی
12:15
00:02 تیزر برنامه ها
12:17
00:40 زنده آفتاب شرقی
12:57
00:20 اذان
13:17
00:24 مجموعه داستانی خانه امید
13:41
00:05 میان برنامه
13:46
00:07 فرهنگ ترافیک
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:15 سیمای آبادی
14:55
00:05 سبد خانواده
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
15:55
00:05 پیام بازرگانی
16:00
00:30 کاربرانه
16:30
00:05 پیام بازرگانی
16:35
00:30 کارنامه صد
17:05
00:05 پیام بازرگانی
17:10
00:05 تیزر برنامه ها
17:15
00:50 شکرستان
18:05
00:05 تیزر برنامه ها
18:10
00:15 یک لبخند
18:25
00:25 ایران من
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:39 طرحی برای فردا
20:04
00:15 اذان
20:19
00:31 طرحی برای فردا
20:50
00:03 مناظره
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:45 ویژه انتخابات
22:45
00:53 مجموعه داستانی روزهای بهتر
23:38
00:06 پیام بازرگانی
23:44
00:03 تیزر برنامه ها
23:47
01:10 زنده نگاه یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد